Beleids programma

2018-2022
Lees meer

Onze Partij

1. Motivatie en bezieling
Nieuwe Lijn is opgericht door en voor de plaatselijke bevolking. De drijfveer van onze mensen is om van betekenis te zijn voor onze achterban. Het zijn de bewoners van onze straten, wijken en buurten. Het zijn onze buren. We houden ons niet bezig met godsdienstige verschillen, diverse maatschappijvisies of persoonlijke belangen. We richten
ons op de algemene belangen van onze dorpsgenoten. Dat doen we met inzet en betrokkenheid. Ons succes is dat van de gehele samenleving, onze teleurstelling die van gemeenschappelijk verdriet.

2. Koester de bakermat
Nieuwe Lijn is in 1970 ontstaan in Vaassen. Hier ligt onze oorsprong, dit is onze basis. Al snel sloten vele inwoners van Emst zich bij Nieuwe Lijn aan. Het dorp Vaassen was in de vorige eeuw een gemeenschap waar veel tot stand werd gebracht, zoals dat ook in Emst het geval was. Er waren talloze verenigingen en organisaties en bijna iedereen droeg bij aan de maatschappij. Nog altijd is dat het geval, ook al is er veel veranderd. Nieuwe Lijn stimuleert daarom van harte al die initiatieven die bijdragen aan de versterking van de plaatselijke
samenleving. Nieuwe Lijn is voor Vaassen, verenigingen en vrijwilligers. Onze inzet op deze drie V ’s is nog altijd van kracht. Iedere verkiezing blijkt dat meer dan 90% van onze kiezers afkomstig zijn uit Vaassen. Dit was en is onze basis.

3. Weet wat de mensen willen
Nieuwe Lijn vertegenwoordigt onze achterban in de politiek van Epe. Willen we krachtig en sterk overkomen dan moeten we met gezag kunnen spreken. Dat betekent dat onze fractie en wethouder kennis van zaken moeten hebben. Maar ook dat we de algemene opvattingen van de inwoners moeten kennen. We zijn actief en betrokken. Daarom zien we Nieuwe Lijn
veel in de samenleving. Om te luisteren én mee te doen. Dagelijks via internet, wekelijks via het Vaassens Weekblad of door de bijdrage in tal van besturen en organisaties. Zo houden we contact. Weten wat de mensen willen betekent niet dat we de persoonlijke belangenbehartiger zijn om individuele wensen te vervullen. Daarvoor bestaan andere
middelen. Wij zijn er voor iedereen.

4. Ruimte voor iedereen
Onze plaatselijke samenleving is veelzijdig en meerkleurig. Bijna een halve eeuw actief betekent ook dat al drie generaties betrokken zijn bij Nieuwe Lijn. Generaties die bestaan uit autochtonen, import, man en vrouw, jong of oud, gelovig of niet. Binnen Nieuwe Lijn is ruimte voor iedereen en wordt respectvol omgegaan met ieders persoonlijke opvatting, mening, ideeën of achtergronden.

Niets of niemand is beter of slechter dan de ander. Juist de afwezigheid van verplichte landelijke politieke opvattingen of godsdienstige dogma’s, maar de optimale inbreng vanuit de eigen samenleving kenmerkt Nieuwe Lijn.
import, man en vrouw, jong of oud, gelovig of niet. Binnen Nieuwe Lijn is ruimte voor iedereen en wordt respectvol omgegaan met ieders persoonlijke opvatting, mening, ideeën of achtergronden.

5. Zie de verandering onder ogen
De ontwikkelingen gaan snel, vaak sneller dan gedacht of gewenst. Dat brengt veel mensen aan het twijfelen en velen willen graag de zekerheden van vroeger vasthouden. Conservatieve partijen spelen graag in op die sentimenten. Nieuwe Lijn weet als geen ander dat niet alle veranderingen meteen verbeteringen zijn. Maar we moeten erkennen dat niet
altijd alles bij het oude kan blijven. Terugverlangen naar de jaren zestig, de tijd toen geluk nog heel gewoon was, is mooi maar niet realistisch. Wij vinden dat we daarom op gepaste en weloverwogen wijze mee moeten doen aan de modernisering van ons bestaan.

6. De blik naar buiten
Nieuwe Lijn richt zich primair op de eigen bevolking en omgeving, maar beperkt zich daartoe niet. Veel van de maatschappelijke ontwikkelingen komen voort uit mondiale gebeurtenissen, Europese beslissingen of Haagse keuzen. Wij volgen dit allemaal zeer intensief, denken erover na, publiceren erover en betrekken het in onze standpunten. Het is dan ook niet vreemd dat het juist Nieuwe Lijn is die al jarenlang groot voorstander is van regionale samenwerking en niet van samenvoeging. Met andere, omliggende gemeenten op de Noord-Veluwe en Stedendriehoek samen verschillende taken uitvoeren. Deze krachtige aanpak is in het voordeel van onze inwoners. Samen sta je sterker en kun je meer.

7. Doelgericht
Sommige politieke partijen kiezen er voor om in de politiek geloofsgetuigenissen uit te dragen of kiezen bewust voor oppositie. Overal een mening over hebben, maar geen verantwoordelijkheid willen dragen. Nieuwe Lijn echter kiest voor het realiseren van doelen. We willen wat bereiken.

Naast de drie V ‘s, Vaassen, verenigingen en vrijwilligers, is dat een solide financieel beleid als onderliggende basis van al het gemeentelijk handelen. Nadrukkelijk er voor zorgen dat de gemeente Epe een sterk sociaal beleid voert voor de mensen die hier wonen en werken. En natuurlijk doelmatig handelen zodat er een hoog voorzieningenniveau beschikbaar is en een adequate dienstverlening tegen zo reëel mogelijke, zelfs aantoonbaar lage, woonlasten.

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico