Beleids programma

2018-2022
Lees meer

NIEUWS.

16 NOVEMBER, 2019

Voortbouwen aan een mooie lokale samenleving

De gemeenteraad van Epe heeft met overgrote meerderheid en met een minimale wijziging de begroting van 2020 – 2023 vastgesteld. De raad kon zich vinden in de voorstellen van het college om met een mix van maatregelen de tegenvallers die het Rijk veroorzaakt en de hogere uitgaven voor regionale samenwerking om te buigen naar een sluitende begroting, zonder ingrijpende bezuinigingen en met nauwelijks stijgende woonlasten.  Nieuwe Lijn gaf al eerder aan te kunnen instemmen met deze aanpak en complimenteerde onze wethouders met deze begroting.

Fractievoorzitter Diana Oosterhoff stelde onder meer: “Wij kunnen verheugd vaststellen dat deze begroting evenwichtig en verstandig is. En gunstig voor onze inwoners, zeker in vergelijking met veel van de ons omliggende gemeenten, waar grote bezuinigingen en zware lastenverhogingen aan de orde zijn.” In Epe stijgen de gemeentelijke woonlasten met 0,3%, voor een gemiddeld huishouden van € 679 naar € 681. Dit kan mede dankzij de voortdurende inzet van Nieuwe Lijn om de woonlasten de komende drie jaar met € 50 per huishouden te verlagen van wege de teruggave van de precariolasten, die onze inwoners al eerder (en wat Nieuwe Lijn betreft volkomen ten onrechte) al aan de nutsbedrijven had moeten betalen.

Buitengebied

Nieuwe Lijn steunde het voorstel van SGP/CU om een voorgenomen verlaging van € 45.000 op het budget van wegenonderhoud ongedaan te maken en deze financiën toch beschikbaar houden voor het verder uitvoeren van de aanleg van bermbetonblokken in de randen van de buitenwegen.

Nieuwe Lijn diende mede met andere partijen een motie in om een onderzoek te doen om snel en flexibel te bouwen. De VVD nam hiertoe het initiatief. Het Flexwonen is een landelijke pilot van de Haagse politiek om de enorme problemen op de woningmarkt met tijdelijke maatregelen aan te pakken.

Carillon

Het voorstel van de VVD om € 5.000 per jaar te betalen om nu opeens een beiaardier een aantal malen per jaar het Eper klokkenspel te laten bespelen steunen wij niet. Het verzoek om subsidie behoort onderdeel uit te maken van de aanvragen die voor alle verenigingen en besturen geldt. Ons raadslid Gerry van de Schepop stelde daarbij: “Nieuwe Lijn is zeker een voorstander om verenigingen, en zeker die met cultureel erfgoed, te ondersteunen. Echter wel op een eerlijke, transparante en rechtvaardige wijze.”

Het verzoek van het CDA om eenmalig € 5.000 financiële hulp te verstrekken aan de Molukken hebben wij niet kunnen honoreren. Onze gemeente heeft al tientallen jaren de gedragslijn geen gemeentelijke belastinggelden in te zetten voor internationale doelen, hoe goed deze ook zijn. Namens Nieuwe Lijn deed Michiel Wiersinga de suggestie om als indieners en ondersteuners van het voorstel tot financiële hulp aan de Molukken uit eigen middelen dit te doen, dus eigen portemonnee. Maar zeker zo belangrijk: “Formuleer als raadsleden een gedragslijn die wij in de gemeenteraad van Epe op dit onderwerp gaan hanteren, waarover onze inwoners mogen meespreken en die wij, na vaststelling, in voortkomende gevallen ook daadwerkelijk naleven.” Onze inbreng werd resoluut van de hand gewezen.

Voortbouwen

De VVD en de Dorpspartij Epe stemden tegen de hele begroting van € 80 miljoen en de lage woonlasten. Met de steun van 20 raadsleden voor en 3 stemmen tegen kan de gemeente Epe ook in 2020 verder voortbouwen aan een mooie lokale samenleving waar het goed wonen, werken en recreëren is, met een hoog voorzieningenniveau en lage woonlasten.

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico