Beleids programma

2018-2022
Lees meer

Jaarverslag penningmeester

Verslag penningmeester, boekjaar 2016.

Geachte vergadering,

Het boekjaar 2016 is afgesloten met 251 geregistreerde leden. Ook dit jaar zijn ons weer een aantal leden ontvallen. Onze aanwezigheid op de markt levert echter met enige regelmaat ook weer nieuwe leden op. Onze inkomsten bestaan ook nu weer uit de vrijwillige jaarlijkse bijdragen van de leden en uit de bijdragen die de fractieleden jaarlijks afdragen. Deze zittingsperiode van de raad bouwen wij ons vermogen weer op voor de raadsverkiezing van komend jaar. Het dan opgebouwde vermogen wordt vrijwel geheel gebruikt ter dekking van de campagnekosten voor de nieuwe verkiezingen.

Er wordt gebankierd met 2 rekeningen, t.w. de betaalrekening voor de lopende inkomsten en uitgaven en een spaarrekening. De spaarrekening wordt gebruikt om het saldo van de betaalrekening met enige regelmaat ‘af te romen’ en zodoende te profiteren van de rente van deze rekening. Hoewel de rente-inkomsten gezien de renteontwikkelingen van de laatste tijd vrijwel te verwaarlozen zijn.

Dit jaar is begonnen met het innen van uw bijdragen via een mailing met uitnodiging voor betaling. Dit gezien de afbouw van de Acceptgiro en het toegenomen gebruik van internetbankieren. Echter na bericht van de bank dat de acceptgiro voorlopig nog wordt gehandhaafd, zal deze dit jaar toch weer worden gebruikt.

Veel van de  leden betalen een veelvoud van de vrijwillige bijdrage van minimaal € 5,–. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee. Van een groeiend aantal leden ontvangen wij echter in het geheel geen bijdrage. Dit kan enerzijds worden veroorzaakt doordat hun adres niet juist meer is, maar anderzijds ook doordat zij het vergeten of niet meer willen bijdragen.

Uw penningmeester heeft dan ook enige zorg over het actueel houden van het adressenbestand van de leden. Adres wijzigingen worden vaak niet doorgegeven, waardoor het bestand vervuild raakt.

De balans bij afsluiting per 31 december 2016, gaf een totaal vermogen aan, van € 6.052,56. Het netto resultaat over 2016 bedroeg € 1041,49.

Voor het financiële jaarverslag, bestaande uit de balans en de resultaatrekening en de achterliggende stukken, verwijs ik naar de ter inzage liggende ordner op de bestuurstafel.

De kascommissie, bestaande uit de heren Verbruggen en De Vries hebben op 21 maart 2017 de kas gecontroleerd. Voor hun bevindingen verwijs ik naar hun verslag, u voorgelezen door de voorzitter.

Emst, 29 november 2017.

H.W.M. Kouwenhoven,

penningmeester Nieuwe Lijn.

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico