Beleids programma

2018-2022
Lees meer

ANBI status

Bekijk hier ons beleidsprogramma 2018-2022

Doelstelling
Nieuwe Lijn is een lokale politieke partij, in 1970 opgericht, om de belangen van de inwoners van de gemeente Epe te behartigen in de gemeenteraad. Vanaf 1970 is Nieuwe Lijn met gemeenteraadsleden en een wethouder daadwerkelijk in het gemeentebestuur van Epe vertegenwoordigd. Nieuwe Lijn tracht door samenwerking met andere politieke partijen in de gemeenteraad het door de ledenvergadering vastgestelde verkiezingsprogramma gerealiseerd te krijgen.

Dit verkiezingsprogramma maakt integraal onderdeel uit van dit beleidsprogramma en is hieraan toegevoegd. Het is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering te Vaassen op woensdag 6 november 2013.

Contact
Nieuwe Lijn is telefonisch te bereiken via 0578-662342, is te bezoeken op de Hezeweg 35, 8166 AP Emst of digitaal te benaderen via info@nieuwelijn.nl. Nieuwe Lijn heeft een website: www.nieuwelijn.nl

Vereniging met ANBI-status
Nieuwe Lijn is een Rechtspersoon, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, met als RSIN 819310335. Nieuwe Lijn is  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40104095.

Nieuwe Lijn  heeft bij de belastingdienst de status van een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat de betaalde contributies en partijafdrachten, onder voorwaarden, aftrekbaar zijn bij de aangifte van de inkomstenbelasting.

Ledenvergadering hoogste orgaan
Nieuwe Lijn is een vereniging waarbij de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan is. Dit is de jaarlijkse bijeenkomst van leden, die uit haar midden een bestuur kiest, de jaarstukken vaststelt en elke vier jaar goedkeuring geeft aan de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma.

Bestuur
Nieuwe Lijn heeft een bestuur, gekozen uit en door de leden. Het bestuur vergadert meerdere malen per jaar en is voor verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Zij bereidt de stukken voor ten behoeve van de ledenvergadering, is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en de boekhouding, stelt de concept-kandidatenlijst en het concept-verkiezingsprogramma op en is verantwoordelijke voor de in- en externe comminucatie van de partij. Jaarlijks stelt de secretaris een jaarverslag op. De penningmeester stelt jaarlijks een financieel verslag op. Het bestuur kent de volgende, statutaire, functies:

  • Voorzitter, de heer G.J. Post te Emst;
  • Secretaris, de heer M. Wiersinga te Vaassen;
  • Penningmeester, de heer H. W.M. Kouwenhoven te Emst;
  • Leden, de mevrouw M. Zweekhorst te Vaassen en mevrouw R.M. Leerkes te Vaassen.
  • Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden.

Financiën
Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op die door de ledenvergadering wordt vastgesteld. Financiële verantwoording wordt afgelegd via de jaarrekening. De inkomsten bestaan uit de vrijwillige contributies van de leden en de verplichte afdracht van een deel van de raadsledenvergoeding en de wethouderswedde. De uitgaven bestaan uit beperkte verenigingskosten en worden in de begroting en de jaarstukken verantwoord. Eenmaal per vier jaar (voorafgaand aan de  gemeenteraadsverkiezingen) wordt ongeveer 90% van het spaarsaldo ingezet voor propaganda-activiteiten. Nieuwe Lijn accepteert geen financiële giften van derden.

Raadsleden en Wethouder
De gekozen raadsleden en de benoemde wethouder trachten door samenwerking met andere politieke partijen in de gemeenteraad het door de ledenvergadering vastgestelde verkiezingsprogramma gerealiseerd te krijgen. Zij doen dit op basis van de geldende wet- en regelgeving. Raadsleden en de wethouder ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden van de  gemeente Epe, die deze administreert en rechtstreeks uitbetaalt. De raadsleden en de wethouder ontvangen geen enkele vergoeding uit de verenigingskas van Nieuwe Lijn.

ONZE MENSEN

Fractie, bestuur en kandidaat-raadsleden.

BEKIJK HIER ONZE MENSEN
logo-ico